Piraattipuolueen kannanotot puolueohjelmassa.
Questions
# Question Approval
2.2 Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen
2.2.1 Suojelupoliisin tulee jälkikäteen ilmoittaa vakoilusta vakoilun kohteelle. Approval 100%
2.2.2 Kesäjasta tulee luopua. Approval 100%
 
Kesäaikaan ja siitä pois siirtyminen aiheuttaa lukuisten teknisten ongelmien ja siirroista johtuvien sekaannusten lisäksi vaikeuksia myös unirytmien sovittamisessa. Koko järjestely on kyseenalainen ja sen sijaan tulisi pyrkiä esimerkiksi työaikojen joustavuuden kasvattamiseen. Piraattipuolue haluaa poistaa kesäaikajärjestelmän käytöstä EU-tasolla, jossa nykyinen Suomen käyttämä järjestelmä on määritetty.
2.2.3 Puoluetuki tulee muuttaa ääniperusteiseksi. Approval 100%
 

Puoluetukea maksetaan nykyään tietty määrä kutakin kansanedustajapaikkaa kohti. Piraattipuolue haluaa muuttaa puoluetuen sellaiseksi, että nykyinen puoluetuki jaettaisiin saatujen äänien perustella. Puoluetukea on maksettava myös eduskunnan ulkopuolisille puolueille, toisin kuin nykyään. Tällöin yksikään ääni ei menisi hukkaan vaan parantaisi vähintään puolueen taloudellista asemaa. Kaikille vaaleissa ehdokkaita asettaville ryhmille on annettava rahallista tukea vaalijulisteiden hankkimiseen sekä yleiseen vaalikampanjointiin.

Lisäksi kaikille vaaleissa ehdokkaita asettaville ryhmille on annettava enemmän tilaisuuksia olla tasavertaisesti esillä Yleisradion ohjelmissa. Uusien puolueiden menestymismahdollisuuksia ei saa rajoittaa jättämällä ne vaaliaikaan huomiotta eikä keinotekoisten vaalikynnysten luomisella ja ylläpitämisellä.

2.2.4 Äänioikeusikäraja tulee alentaa 16 vuoteen. Approval 100%
 
Piraattipuolue kannattaa äänioikeusikärajan alentamista 16 vuoteen kaikissa vaaleissa. Suomessa äänioikeus on tällä hetkellä myös niillä 18 vuotta täyttäneillä, jotka on vammaisuuden tai terveydellisten syiden vuoksi julistettu vajaavaltaisiksi, eikä 16-17-vuotiaiden kyky ymmärtää yhteiskunnallisia kysmyksiä ole tätä erityisryhmää heikompi.
2.2.5 Kansalaisaloitteiden allekirjoitusten alaraja tulee laskea 20 000:een. Approval 100%
 
Kansalaisaloitteelta edellytetty allekirjoitusten määrä, 50 000 eli noin 1,2 % äänioikeutetuista, on suhteellisesti korkeampi kuin eräissä muissa maissa, joissa aloitekäytännöt ovat osoittautuneet toimiviksi. Piraattipuolue pitää vaadittavaa allekirjoitusten vähimmäismäärää liian suurena. Sopivampi määrä olisi 20 000 eli noin 0,5 % äänioikeutetuista.
2.2.6 Konkreettista lakimuutosta esittävät kansalaisaloitteet on aina vietävä eduskunnan täysistuntoon äänestykseen. Approval 100%
2.2.7 Kansanäänestysaloite: Jos 50 000 kansalaista vaatii kansanäänestystä, se on järjestettävä Approval 100%
 
Lisäksi on otettava käyttöön kansanäänestysaloite, joka velvoittaa viranomaisia järjestämään kansanäänestyksen aloitteessa esitetystä asiasta, mikäli vähintään 50 000 kansalaista sitä vaatii.
2.2.8 Kansalaiskysymys: Ministerin on vastattava kysymykseen, jos 2000 kansalaista sitä vaatii Approval 100%
 
Piraattipuolue esittää käyttöön otettavaksi kansalaiskysymystä. Kansalaiskysymys olisi samanlainen kuin kansanedustajan tekemä kirjallinen kysymys, josta säädetään perustuslain 45 §:ssä. Kysymys koskisi tietyn ministerin toimialaa. Kysymyksen voisi tehdä 2 000 äänioikeutettua Suomen kansalaista ja asianomaisen ministerin olisi vastattava siihen kuten kansanedustajan kirjalliseen kysymykseen. Tällainen kysymysmenettely loisi uudenlaista vuorovaikutteisuutta hallituksen ja kansalaisten välille. Se olisi kansalaisille hyödyllinen tapa saada tietoa hallituksen näkemyksistä ajankohtaisten asioiden suhteen.
2.2.9 Kuntatasolla tulee ottaa käyttöön kuntalaiskysymys. Approval 100%
2.2.10 Verkkoäänestystä ei tule ottaa tällä hetkellä käyttöön. Approval -%
 
Piraattipuolue katsoo ettei verkkoäänestystä voi tällä hetkellä toteuttaa riittävän turvallisesti, että sitä voisi käyttää valtakunnallisissa vaaleissa.
2.2.11 Jos verkkoäänestys otetaan käyttöön, sen tulee olla tehty avoimella lähdekoodilla eikä se saa olla ainoa äänestystapa. Approval 100%
 
Mikäli verkkoäänestystä kuitenkin päätetään kokeilla, tulisi kokeilu aloittaa ulkomailla asuvista suomalaisista, joiden käytännön äänestysmahdollisuuksia verkkoäänestys parantaisi eniten. Tällöin verkkoäänestys tulee toteuttaa avoimella lähdekoodilla, sekä järjestelmä tulee voida tarkastaa kaikkien vaaleihin osallistuvien puolueiden toimesta. Verkkoäänestyksen ei pidä olla ainoa mahdollinen äänestystapa.
Created by jln Last edit: