Kannattamani liberalistinen politiikka perustuu ensisijaisesti siihen mikä on oikein yksilöiden täyden sopimusvapauden kunnioittamisen kannalta. Tällöin mitkä tahansa sopimusvapauden tulokset ovat vapausoikeudellisesti oikein riippumatta niiden oletetuista hyödyistä. Jos valtio ei perustu vapaaehtoiseen yhteiskuntasopimukseen, sen tehtävien tulee olla hyvin rajoitettuja. Sensijaan esim. sopimuksellisissa "piraattivaltiossa" ei olisi vapausoikeudellisia esteitä laajallekkaan valtion toimivallalle. Tällöin valtion ja yksilöiden sovittujen oikeuksien raja voitaisiin määritellä puhtaasti erilaisilla hyötyperusteilla, joista jotkut voisivat vaatia hyvin laajaakin toissijaista sopimusvapauden rajoittamista - ja toiset taas täyttä anarkiaa joillain muilla elämän osa alueilla.

$$$

Jos yhteiskuntasopimus olisi vapaaehtoinen ja jos huonoja tai epäoikeudenmukaisia lakeja voisi paeta muuttamalla naapuri "piraattivaltioon" tai muuhun itsenäiseen oikeusyhteisöön - mitkään jo yhteiksuntasopimusta solmitaessa hyväksytyt valtion periaatteelliset oikeudet puuttua yksilöiden elämään - eivät voisi olla enää sellaisia kaikille pakollisia ja samalla totaalisia ja potentiaalisesti katastrofaalisia yhteiksunnalisia kokeiluja kuin mitä nykyinen demokraattinen enemmistödiktatuuri harrastaa. Jos yhteiskuntasopimus olisi vapaaehtoinen ja jos se samalla väistämättä joutuisi sallimaan myös yksityiset kaiksita jäsentensä keskinäisistä oikeuksista ja velvollisuuksista päättävät oikeusyhteisöt/piraattivaltiot - olisi todennäköistä että suurin osa yksityisistä oikeusyhteisöistä keskittyisi (monien "lahkojen" tavoin) ensisijaisesti edistämään edistämään valitsemiaan hyveitä ja rajoittamaan vastustamiaan paheita. Osa vapaaehtoisista oikeusyhteisöistä voisi olla sisäisesti myös hyvin konservatiivisia tai epäliberaaleja, ja suuressa osassa keskityttäisiin todennäköisesti harrastamaan ja edistämään pääasiassa erilaisia "huuhaa" "hörhö" tai "hihhulointi" elämäntapoja ja oppeja, joista esim. homeopatia usko ja kasvissyönti olisivat todennäköisesti kuitenkin maltillisemmasta päästä. Mitä kaikkea ihmiset voisivatkaan tehdä täyden sopimuspapauden vallitessa!? Just name it. Liberalismi ei voi perustua liioille oletuksille ihmisten poliittisesta kollektiivisesta tai edes yksilöllisetsä rationaalisuudesta. Sensijaan ainakin esim. Friedrich Hayekin edustama "evolutionaarinen liberalismi" perustuu vain uskoon siitä että rauhanomaisessa kulttuurievoluutiossa hyvä elämä ja hyvät elämäntavat voittavat pahan elämän ensisijaisesti vain vapaan myös eri osa/kulttuurien välisen kilpailun ja yrityksen sekä erehdyksen kautta.

$$$

Kovin monet ovat periaatteessa valmiita hyväksymään abstraktin yksilönvapauden. Harvemmat kuitenkin haluavat sallia tämän vapauden johtavan edes moniin sen kaikkein ilmeisimpiin tai todennäköisimpiin ja samalla milloin milläkin perusteilla vahingollisilta näyttäviin seurauksiin. Yksi hyvin yleinen tapa yrittää kiertää tämä arvovalinta on oletus, että ihmiset voivat oikeasti haluta vain sitä mikä on heille hyödyllistä, ja olettaa että ihmiset voivat haluta itselleen haitallisia asioita vain erilaisen pakottamisen tai hyväksikäytön seurauksena. Koska vallitseva konsensus sosiaaliliberalismin paternalistinen valtavirtaus olettaa ihmisten voivan haluta itselleen epäedullisia asioita vain erilaisen pakottamisen tai hyväksikätön seurauksena. Tämä tarjoaa tietenkin loogisesti oikeutuksen yksilöiden valinnanvapauden rajoittamiselle - heidän oman todellisen tahtonsa turvaamisen nimissä. Näin on tapahtunut esim. prostituutioon suhtautumisen kohdalla.

$$$

Jos kuitenkaan liberaaeja arvovalintoja yksilöiden valinnanvapauden hyväksi ei haluta tehdä, olisi paljon rehellisempää jos esim. poliittiset eliitit irtisanoutuisivat kokonaan (demokraattisen enemmistödiktatuurin legitimoimiseksi välttämättömästä) liberalismin paternalistisesta versiosta - ja julistaisivat avoimesti - että yksilöt eivät omista suvereenisti liberaaleja vapausoikeuksiaan - ja että kaikki yksilöiden oikeudet voidaan johtaa yksin siitä minkä oletetaan olevan heille tai yhteiskunnalle hyödyllistä.

$$$

Se että hyvin monet itseään ideologisesti liberaaleinakin pitävät ihmiset (lue suurin osa poliitikoista) ovat yksilöiden tai yhteiskunnan etuun vedoten halukkaita rajoittamaan milloin mitäkin yksilönvapauksia - ei ole sinänsä mitään epäliberaalia - lukuunottamatta sitä hyvin epäliberaaleia tausta oletusta --- että mitään erillistä vapaaehtoista yhteiksuntasopimusta ei tarvita, koska kaikki ihmiset kuuluvat luonnostaan kansa nimiseen poliittiseen ja moraalisesti velvoittavaan yhteisöön - eivätkä näinollen ole yksilöinä poliittisesti suvereeneja suhteessa kansaan: Vallitsevan demokratistisen konsensus ideologian mukaan ainostaan kansa kollektiivina voi olla suvereeni suhteessa valtioon tai hallitsijoihinsa.

xxx

Liberaalit ja libertaristitkin ovat ilmeisen liikaa sitoutuneet politiikan oletettujen lopputulosten liberaalisuuden pitämiseen vapausoikeuksien toteutumisen mittana - politiikan alkuasetelman sopimuksellisuuden sijasta.

xxx

Se että alkuasetelmaliberaalina itse haluan rajoittaa huomattavastikkin valtion toimivaltaa allaolevassa gallupissa johtuu siis vain siitä että yhteiskuntasopimus ei ole vapaaehtoinen ja että kaikki politiikka enemmistödiktatuurissa on tällöin potentiaalisesti totalitaarista.

Liberaalit
# Question Pietikainen
1 Tavoiteohjelma
  Liberaalit rp:n tavoiteohjelmaa koskevat väittämät.
1.1 Verotus
1.1.1 Hyväksyn tavoiteohjelman verotusmallin sellaisenaan
1.2 Perusturva
1.2.1 Hyväksyn tavoiteohjelman perusturvamallin sellaisenaan
1.3 Yrittäjyys
1.3.1 Kauppojen ja ravintoloiden aukioloajat on vapautettava
1.3.2 Elinkeinolupien myöntämismonopolit on purettava
1.3.3 Maa- ja metsätaloustuet on lakkautettava
1.4 Elinkeino- ja työelämä
1.4.1 Valtionyritykset pitää myydä
1.4.2 Alkoholin myyntimonopoli pitää purkaa
1.4.3 Uhkapelimonopoli pitää purkaa
1.5 Terveydenhuolto
1.5.1 Sairausvakuutukset siirrettävä yksityiselle sektorille
1.6 Koulutus
1.6.1 Pitää siirtyä koulutusseteleiden käyttöön
1.6.2 Koulujen sisäänottoja tulee järjestää 2-3 kertaa vuodessa
1.7 Ympäristö
1.7.1 Ympäristön saastuttajilta on perittävä täysimääräiset haittakorvaukset ja päästömaksut
1.7.2 Kiintiörajan alaiset päästöt tulee huutokaupata
1.8 Ihmisoikeudet ja yksilönvapaus
1.8.1 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava siviiliavioliitto
1.8.2 Samaa sukupuolta oleville pareille on sallittava perheen sisäinen adoptio
1.8.3 TV-lupamaksut on lakkautettava
1.8.4 Lähetystaajuudet voidaan huutokaupata
1.8.5 Kirkkojen lakisääteiset erioikeudet on poistettava
1.8.6 Pakkojäsenyys esim. ylioppilaskunnissa on lakkautettava
1.9 Työelämä
1.9.1 Työnantajan ja työntekijän välillä tulee vallita sopimusvapaus, tiettyjä minimioikeuksia lukuunottamatta
1.9.2 Työnantajilta poistettava velvollisuus kerätä AY-jäsenmaksuja
1.10 Kansalaisyhteiskunta ja demokratia
1.10.1 On perustettava perustuslakituomioistuin
1.10.2 On mahdollistettava laillisesti sitova kansanäänestys
1.10.3 STV-vaalijärjestelmä on otettava käyttöön
1.10.4 Läänit voidaan lakkauttaa
1.11 Kansainvälisyys ja globalisaatio
1.11.1 Kaupan rajoitukset kuten tullit on poistettava
1.11.2 Pakolaisia voidaan ottaa enemmän vastaan
2 Yleiset
  Yleiset liberalisimiin liittyvät kysymykset, joihin ei ole otettu kantaa tavoiteohjelmassa.
2.1 Käytännön kysymyksiä
2.1.1 Ravintoloiden pitäisi saada jatkossakin olla auki aamuneljään Yes
  Koska monet asiakkaat haluavat istua ravintoloissa aamuneljään. Aamen
2.1.2 Ravintoloiden pitäisi itse voida päättää tupakoimattomuudestaan Yes
  Kyllä koska ainakin toistaiseksi ravintoloiden asiakkuus on vapaaehtoista.
2.1.3 Rantarakentaminen pitäisi vapauttaa Yes
  Kyllä mutta sillä rajoituksella että a) Rakennuskielto 50 metriä lähemmäs rantaa olisi voimassa. b) Uusia mökkejä saisi rakentaa vain korkeintaan 300 m välein. Perustelu: vahvat utilitaariset luonnonsuojelulliset syyt (mm. kuikat ja töyhtöuivelot voivat pelästyä liian tiheää rantarakentamista ja esim. munia väärään aikaan) -- ja se että monet rantarakentajat ovat ansainneet rahansa epärehellisesti esim. monissa valtion suojatyöpaikkaviroissa.
2.1.4 Energiatuotanto pitäisi vapauttaa lupaharkinnasta (myös ydinvoiman osalta)
2.1.5 Toisen kotimaisen kielen opiskelun pakollisuus pitäisi poistaa
2.1.6 Ulkomaalaisten on pitäisi voida tehdä työtä Suomessa ilman erillisiä työlupia Yes
  Kyllä koska koko kansantalouden ja kuluttajien etu on tärkeämpi asia kuin joihinkin ökyammattiliittoihin kuuluvien monopolistiset edut.
2.1.7 Ulkomaalaislaista pitäisi poistaa kohta, jonka mukaan prostituutiosta epäily riittää maasta käännyttämiseen
2.1.8 Seksipalvelujen oston pitäisi olla jatkossakin laillista Yes
  Kyllä koska prostituoidut ovat hyvinhyvin harvoin parittajiensa vankeja tai kiristämiä, sikäli kun parittajia edes missään on. Helsingin Sanomien mukaan useimmat parittajat asuvat Venäjällä. No mihin prostituoidut sitten parittajia tarvitsevat? Heh.
2.1.9 Rauhanajan asevelvollisuus tulisi lakkauttaa
2.1.10 Jos asevelvollisuus säilytetään, asevelvollisen pitäisi saada täysi korvaus (=käypä palkka) ajastaan ja työstään No
  Ei - koska useimmat asevelvolliset kannattavat palkatonta asevelvollisuutta. Ihmisillä ei voi olla oikeuksia joita he eivät itse itselleen halua
2.1.11 Lapsettomuushoito pitäisi sallia jatkossakin myös itsellisille naisille ja naispareille Yes
  Kyllä koska yhteiskuntasopimus ei ole vapaaehtoinen eikä politiikka niin legitiimiä että sillä olisi oikeus käyttää kovin kevyitä utilitaarisia perusteita em. rajoitusten oikeutuksena.
2.1.12 Samaa sukupuolta oleville pareille kuuluvat yhtäläiset adoptio-oikeudet kuin eri sukupuolta oleville pareille
2.1.13 Eutanasia tulisi laillistaa
2.1.14 Miedot huumeet pitäisi laillistaa
3 Puolue
  Puolueen käytännön toimintaa koskevat kysymykset. Näillä ei välttämättä ole suoranaista yhteyttä liberalismiin. Nämä kysymykset ovat julkisia, puolueen sisäiset kysymykset ovat omalla rajoitetulla sivullaan.
3.1 Voisin hyväksyä Liberaaleille vaaliliiton, jonka toisena osapuolena olisi
3.1.1 Keskusta
3.1.2 SDP
3.1.3 Kokoomus
3.1.4 Vihreät
3.1.5 Vasemmistoliitto
3.1.6 Kristillisdemokraatit
3.1.7 RKP
3.1.8 Perussuomalaiset
4 Muut
4.1 Vartiointialan työntekijöille pitäisi säätää virkavastuu
4.2 Hedelmöitetyn munasolun tuhoaminen on murha
4.3 Abortti tulisi sallia raiskatuille
4.4 Abortti tulisi sallia toisen kolmanneksen loppuun asti
4.5 Abortti tulisi sallia milloin tahansa ennen syntymää
4.6 Vastasyntyneen vauvankin tappamisen pitäisi olla hyväksyttävää
4.1 Ulkopolitiikka
4.1.1 Suomen pitäisi liittyä NATO:on
4.1.2 NATO:on liittymisestä pitäisi järjestää kansanäänestys
4.2 EU
4.2.1 Suomen pitäisi hyväksyä ehdotettu EU:n perustuslaki
4.2.2 EU:n perustuslaista pitäisi järjestää kansanäänestys
4.2.3 Suomen pitäisi liittyä EU:n puolustusytimeen
4.2.4 EU:n pitäisi kehittyä liittovaltioksi
4.3 Aluepolitiikka
4.3.1 Valtion pitäisi kannustaa taloudellisin keinoin kuntia kuntaliitoksiin
4.3.2 Helsinki, Espoo ja Vantaa pitäisi yhdistää
4.3.3 Kunnan kuuluisi saada säilyttää itsenäisyytensä, jos sen valtuuston enemmistö niin päättää
4.3.4 Valtion pitäisi aluepolitiikassa suosia maakuntakeskuksia
4.3.5 Valtion ei pitäisi harrastaa aluepolitiikkaa lainkaan
4.3.6 Kuntien lakisääteiset tehtävät pitäisi siirtää valtion hoidettaviksi
4.3.7 Vaalipiirit pitäisi poistaa
4.4 Tasa-arvo
4.4.1 Muilla kielivähemmistöillä pitäisi olla samat oikeudet kuin ruotsinkielisillä
4.4.2 Jos asevelvollisuus säilytetään, sen tulee koskea molempia sukupuolia
4.4.3 Valtion pitää huolehtia, että naisvaltaisten alojen palkat korotetaan samalle tasolle kuin miesvaltaisilla aloilla
4.5 Luonnonsuojelu
4.5.1 Ydinvoiman käyttöä pitäisi lisätä
4.5.2 Älykkäiden eläinten (delfiinit, valaat) tappaminen pitäisi kieltää
4.5.3 Kivuliaat eläinkokeet pitäisi kieltää
4.5.4 Häkkikanalat, turkistarhat ja ketunmetsästys tulisi kieltää
4.5.5 Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on ongelma, jolle pitäisi tehdä jotain
4.5.6 Kannatan Kioton sopimusta
4.5.7 Haittaveroista pitäisi päättää suoralla kansanäänestyksellä